Diploma (Praktiese Musiek)

Toelatingsvereistes

  • Matrieksertifikaat
  • Teorie – Grade 3/4
  • Prakties – Grade 7 in hoofinstrument (of sang)

Programduur:

Drie jaar.

Wat behels Diploma in Praktiese Musiek?

Studente moet vir al drie jaar vir Musiekvaardighede (musiekteorie en gehooropleiding), Praktiese Musiekstudie in enige van die onderstaande instrumente en Algemene Musiekleer inskryf. Onderwysmetodiek, Inligtingsvaardighede, Musiekopvoeding, Musiektegnologie, Repertoriumstudie, en ‘n keur van kursusse in  Praktiese Partituurstudie, Begeleiding, Orkespraktyk, Tale vir Sangers, Ensemblesang, Kamermusiek, Besigheidsbestuur (Musiek) en Teaterkuns (Musiek) word ook aangebied.

Studente kan vanuit die Hoër Sertifikaat in Musiek na die Diploma in Musiek artikuleer, mits hulle aan die toelatingsvereistes vna die Diploma voldoen en die keuringsproses ondergaan.Studente sal vir Algemene Musiekleer, Musiekteorie, Musiektegnologie en Gehooropleiding erkenning kry.

Die Diploma in Praktiese Musiek kan in uitsonderlike gevalle (‘n prestasieputn van minimum 70% in elk van die volgende: Algemene Musiekleer 391, Musiekteorie 321 en 351) na die 2de jaar van die BMus artikuleer, met dien verstande dat die student aan die toelatingsvereistes vir BMus voldoen asook die voorgeskrewe keuringsproses ondergaan.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Begin hier met die Universiteit van Stellenbosch se aansoekproses: http://www.maties.com/aansoek.html of skakel Navrae by 021 808 4515
. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat u aansoek ingedien is en alle nodige dokumente ontvang is, sal u deur die oudisiekoördineerder, Yolanda Botha, gekontak word. Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies oorweeg word nie.

Oudisiedatums vir 2020:

Vrydag, 28 Augustus 2020 en/of Saterdag, 29 Augustus 2020

Oudisie-vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 stukke uit kontrasterende stylperiodes voorberei, voldoende aan ‘n minimum standaard gelykstaande aan die toelatingsvereistes, soos van toepassing op klassieke musiekstudies, wat hieronder gelys is. Bladlees, ‘n snelstudie of tegniese werk (toonlere en arpeggios) mag ook vereis word, soos gespesifiseer deur die dosente van die betrokke instrument.

Let asseblief daarop dat studente wat vir sang, ‘n orkesinstrument of dirigering aansoek doen, op eie koste ‘n begeleier vir die oudisie moet verskaf.

Teoretiese Plasingstoets:

Alle aansoekers moet ook ‘n teoretiese vaardigheidstoets as deel van die oudisie aflê. Die toets is vergelykbaar met ‘n Unisa Graad 5-vraestel, en bestaan uit die realisering van besyferde bas in vierstemmige harmonie, sowel as die identifisering van akkoord, diktee en ander pertinente aspekte met betrekking tot musiekgeletterdheid.

Kliek op die volgende webskakel vir ‘n voorbeeld van die teoretiese vraestel.

KONSEP TEORETIESE VRAESTEL