Hoër Sertifikaat in Musiek

Toelatingsvereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 3/4

Prakties – Graad 5/6

Programduur:

Een jaar

Wat behels die Hoër Sertifikaat in Musiek?

Studente moet vir Musiekvaardighede (musiekteorie en gehooropleiding) en Praktiese Musiekstudie in enige van die onderstaande instrumente inskryf, sowel as vir Algemene Musiekleer, Besigheidsbestuur (Musiek), Musiektegnologie, Repertoriumstudie en Tekste in die Geesteswetenskap. Kreatiewe Vaardighede en Orkespraktyk is opsionele modules.

Van studente word verwag om ‘n aantal werkswinkels ten opsigte van Skryf-, Taal- en Studievaardighede, soos deur die Musiekdepartement bepaal en aan die begin van die jaar kennis gegee, bevredigend by te woon om aan die volledige vereistes te voldoen alvorens die Hoër Sertifikaat verwerf kan word.

Die Hoër Sertifikaat in Musiek kan na die Diploma in Praktiese Musiek artikuleer of na een van die Musiekdepartement se graadprogramme, met dien verstande dat die student aan die normale toelatingsvereiestes, soos by elk gespesifiseer, voldoen, asook die voorgeskrewe keuringsprosesse ondergaan.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Navrae:

Programkoördineerder: Ms Felicia Lesch Tel: 021 808 2349  E-pos: fsmlesch@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Begin hier met die Universiteit van Stellenbosch se aansoekproses: http://www.maties.com/aansoek.html of skakel Navrae by 021 808 4515. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat u aansoek ingedien is en alle nodige dokumente ontvang is, sal u deur die oudisiekoördineerder, Yolanda Botha, gekontak word. Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies oorweeg word nie.

Oudisiedatums vir 2020:

Vrydag, 28 Augustus 2020 en/of Saterdag, 29 Augustus 2020

Oudisie-vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 stukke uit kontrasterende stylperiodes voorberei, voldoende aan ‘n minimum standaard gelykstaande aan die toelatingsvereistes, soos van toepassing op klassieke musiekstudies, wat hieronder gelys is. Bladlees, ‘n snelstudie of tegniese werk (toonlere en arpeggios) mag ook vereis word, soos gespesifiseer deur die dosente van die betrokke instrument.

Let asseblief daarop dat studente wat vir sang, ‘n orkesinstrument of dirigering aansoek doen, op eie koste ‘n begeleier vir die oudisie moet verskaf.

Teoretiese Plasingstoets:

Alle aansoekers moet ook ‘n teoretiese vaardigheidstoets as deel van die oudisie aflê. Die toets is vergelykbaar met ‘n Unisa Graad 5-vraestel, en bestaan uit die realisering van besyferde bas in vierstemmige harmonie, sowel as die identifisering van akkoord, diktee en ander pertinente aspekte met betrekking tot musiekgeletterdheid.